Enhedslisten vil have undersøgelse af området børnehandicap

Her kan du læse  hele Enhedslistens begrundelse for at bede om en undersøgelse af børnehandicapområdet i Ringsted. Sagen behandles på byrådets møde tirsdag  25. juni.

Ringsted den 18. juni 20

Enhedslisten bruger initiativretten til at bringe følgende sag på byrådets dagsorden: Undersøgelse af forløb på børnehandicapområdet

Forslag:

Der skal gennemføres en undersøgelse Børne- handicapområdet med henblik på mindst at afdække følgende:

· Hvornår problemerne på området startede?
Af sagsfremstillingen til byrådsmødet i april 2014 beskrives begrundelsen for at indlede et samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force, at der på området var et betydeligt økonomisk merforbrug samt at kommunen modtog et stort antal klager. Imidlertid fremgår det ikke, om disse forhold dengang var af nyere dato. Eller om det var pludseligt opståede problemer.

· Kan der peges på bestemte begivenheder eller årsager til problemernes opståen?
Opstod problemstillingerne med den ulovlige sagsbehandling og manglende faglighed og økonomiske styring som følge af underbudgettering, manglende eller fjern ledelse, personaleflugt, manglende kompetencer eller andet?

· Hvad er årsagen til at problemerne har strakt sig over en længere årrække?

o Har de interne kontrolsystemer svigtet?

o Har revisionen intet opdaget elle foretaget sig?

o Har der været taget initiativer på bagrund af ankestyrelsens afgørelser?

o Har man overset nogle advarselslamper?

· Hvem og på hvilket niveau i kommunens administration har man gennem årene haft kendskab til situationen på området?
Herunder en redegørelse for direktionens kendskab og involvering.

· Involvering af det politiske niveau.
Det fremgår af diverse referater gennem årene at der er sat forskellige politisk godkendte initiativer i gang med henblik på at forbedre situationen. Imidlertid fremgår det kun sparsomt, at der er afrapporteret vedr. disse politiske initiativer.

o Hvordan og i hvilket omfang er det politiske niveau blevet informeret om situationen på børne-handicapområdet siden 2014? Har borgmesteren været informeret? Har udvalgsformændene? Er informationspligten over for byrådet blevet overholdt?

 

Motivering:

Historien om udfordringer i Børne- ungeområdet er desværre lang og uskøn. Allerede i april 2014 vedtog byrådet at indlede et samarbejde med Tarsk Force, der var oprettet som et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Samarbejdet blev indledt som en reaktion på de faglige og økonomiske udfordringer, der allerede dengang kunne konstateres på Børn- og Ungeområdet.

I april 2015 godkendte byrådet en samarbejdsaftale mellem kommunen og Task Force. Samtidig her med blev der fremlagt to dokumenter som angav, hvorledes administrationen målrettet ville arbejde på, dels at leve op til anbefalingerne fra Task Force og samtidig styrke den tværfaglige og forebyggende indsats.

I februar 2016 godkendte byrådet en beredskabsplan med handlevejledninger ved mistanke om overgreb mod børn og unge. Det fremgår sagen at vedtagelsen var en del implementeringen af den udviklingsmodel, der var foreslået af Task Force.

I maj 2018 godkendte byrådet en ny styringsstrategi på det specialiserede område som følge af at økonomistyringen på området i længere tid tilsyneladende havde sejlet med et betydeligt merforbrug gennem årene til følge.

I februar 2019 vedtog byrådet kvalitetsstandarder på unge området, der angiver kommunes service niveau på området.

Det fremgår således af disse eksempler på beslutninger, at der gennem årene faktisk har været politisk opmærksom på problemerne i på Børne – ungeområdet i Ringsted kommune.

Imidlertid må det konstateres at bestræbelserne ikke har båret frugt. I hvert fald kan det konstateres at problemerne på Børne- ungeområdet endnu ikke er overvundet. I hvert fald langt fra på alle områder.

Ved årsskiftet 2017-2018 kom det frem, også i dagspressen, at Ringsted kommune gennem en længere periode har administreret ulovligt på børnehandicapområdet. Omtalen i dagspressen kom frem på baggrund af, at en gruppe utilfredse forældre havde henvendt sig til kommunen med klager over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden.

Enhedslisten har også, på baggrund af borgerhenvendelser, kendskab til en række konkrete sager, hvor sagsbehandlingen har været af stærkt kritisabel karaktér.

Senest kan man i FOA-bladet læse en artikel om en tragisk sag, hvor en familie gør Ringsted kommune ansvarlig for, at deres søn begik selvmord efter, gennem en meget lang periode, at have været udsat et stærkt psykisk pres. Det fremgår af artiklen, at kommunen, herunder borgmesteren har været vidende om sagen gennem brevveksling mellem familien og borgmesteren.

Sagen har efter omtalen i FOA-bladet været omtalt i landsdækkende medier.

På baggrund af ovenstående finder Enhedslisten, at der er fornyet og desværre meget tragisk baggrund for en fornyet politisk behandling af området i byrådet.

Flere års politiske bestræbelser på at få sagsbehandlingen på området i overensstemmelse med gældende regelsætning kan endnu ikke ses at være lykkedes. Tværtimod ser den helt aktuelle udvikling ud til at gå den forkerte vej:

· I 2017 fik Ringsted kommune stadfæstet 48% af afgørelserne på børnehandicapområdet. 52% blev omgjort, idet 30% blev ændret og 21% blev hjemvist.

· I 2018 fik Ringsted kommune kun stadfæstet 38% af afgørelserne på børnehandicapområdet. 62% blev omgjort, idet 14% blev ændret og 48% blev hjemvist.

Enhedslisten mener at hele byrådet må have fælles interesse i at få skabt klarhed over, hvordan børnehandicapområdet har kunnet udvikle sig på en sådan måde, at års politiske beslutninger og intentioner, ikke har resulteret i synlige forbedringer på området.

Det er på ingen måde Enhedslistens intension at der skal indledes en heksejagt på enkeltpersoner, hverken politisk eller administrativt, men derimod at der kan drages læring af hændelsesforløbet. Det er vigtigt fordi vi skal undgå lignende situationer i fremtiden.

Enhedslisten anerkender selvfølgelig den store og kvalificerede indsats, der foregår i Ringsted kommune også på Børne- og ungdomsområdet f.eks. i Ungeliv, Ungeenheden m.v.. Men vi kan desværre også konstatere, at der fortsat er områder, hvor indsatsen, på trods af diverse beslutninger og intentioner om det modsatte, fortsat langt fra fungerer optimalt.

Afslutnings vist skal det oplyses, at Enhedslisten længe har rumlet med at stille et forslag om at få undersøgt årsagerne, at til situationen på Børne- handicapområdet har været så alarmerende som den er. Når vi ikke er kommet med forslaget før nu, er fordi dels, at det er alvorligt og ressourcekrævende forslag og dels at vi er blevet orienteret om, at der på området er igangsat en proces, der skulle bedre forholdene. Når vi alligevel nu stiller forslaget, er det med baggrund i den helt konkrete og tragiske sag, der er blevet beskrevet i FOAs medlemsblad og efterfølgende i den landsdækkende presse. Det er vores opfattelse, at der uanset den igangværende proces, er et behov for åbent at få afdækket og få sat et punktum, for den situation, der alt for længe har hersket på Børne- Handicapområdet i Ringsted kommune. Det skylder vi de borgere, der er kommet i klemme gennem årene.

Med venlig hilsen

Henrik Kjær Jan Jakobsen