Styrk indsatsen mod hvidvask, skatteunddragelse, korruption eller bestikkelse – også i Ringsted!

Af Henrik Kjær, byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted

Der har i 2018 været afsløret en række sager, hvor danske storbanker har været involveret i hvidvaskning, skatteunddragelse og andre samfundsskadelige og ulovlige aktiviteter. Den største af disse sager er uden tvivl Danske Banks hvidvaskningsskandale, hvis omfang er gigantisk stort, ca. 1.500 mia kr. Op imod 10% af Danske Banks milliardoverskud eller op imod 1,5 mia. kr. stammer fra hvidvaskningsskandalen. En skandale, der fysisk har fundet sted gennem en forholdsvis lille filial i Estland. Det retlige efterspil resulterede i, at Danske Bank blev smidt ud af Estland.

Men også Nordea, der jo er Ringsted kommunes bankforbindelse, har været involveret i en række ulovligheder og skandaler:

  • En bøde fra svenske finanstilsyn i 2015 på 50 millioner kroner efter ikke at have efterlevet påbud fra tilsynet. Sagen handler om suspekte overførsler ift til lande som Usbekistan, Syrien og Iran og mistanke om at overførsel af penge til terror.
  • Dernæst er Nordeas afdeling i Luxembourg i slutningen af 2017 blev idømt en bøde af Luxembourgs finanstilsyn i forlængelse af Panama Papers.
  • Endelig har Nordea i år fået en bøde af det finske finanstilsyn i en ”mindre” hvidvask sag.
  • Dertil kommer at bagmandspolitiet/SØIK 2017 ransagede Nordea og stadig overvejer at rejse en regulær straffesag mod banken for hvidvask. Sagen er behandlet på et samråd med Erhvervsministeren tirsdag den 25. september 2018.

God moral og etik er altså veget for simpelt profitbegær i disse sager. Et forhold, vi også så gøre sig gældende i op til finanskrisen, hvor grådighed og profitmaksimering blev sat højere end god bankforretning og høj moral.

Men det er ikke kun i banksektoren, at mangel på moral tilsyneladende har grebet om sig. Også i dele af IT-branchen synes mangel på etik og moral at have bredt sig. I hvert fald er IT-virksomheden Atea blevet dømt for bestikkelse. I Atea-sagen, der er blevet kaldt Danmarks historiens største bestikkelsessag, blev virksomheden dømt til at betale en bøde på 10 mio. kr. Samtidig blev den tidligere IT-driftschef i Region Sjælland idømt mere end halvandet års fængsel for bestikkelse og underslæb.

Fælles for disse sager er, at de er blevet opdaget. For nogle af sagernes vedkommende er de blevet afsluttet med bødestraf og erstatningssager til følge. For andres vedkommende har vi fortsat til gode at se hvad det juridiske efterspil munder ud i. Det eneste vi her må håbe på, er at der ikke gemmer sig en underskov af sager der endnu ikke opdaget og som venter på at komme op til overfladen.

Hvidvask, skatteunddragelse, korruption og bestikkelse er i den grad skadeligt og bør bekæmpes med alle lovlige midler. Det er handlinger, der er dybt samfundsskadelige. Men tilsyneladende ser det desværre ikke ud til at ske.

Jo, når vi opdager uvæsenet, så indledes en retssag og der fældes såmænd ofte også en dom. Og enkelte gange ser man en bestyrelsesformand og/eller en direktør, der undskylder og går af. Så langt så godt.

Men herefter fortsætter virksomheden så, som intet var hændt. Måske kommer der en enkelt lille stramning i lovgivningen, men det er så også det.

Enhedslisten mener, at der bør sættes meget hårdere ind mod denne slags uvæsen. Og vi mener at det offentlige har en klar forpligtigelse i denne sammenhæng. Vi mener ikke det offentlige skal benyttes sig af virksomheder, der er dømt for Hvidvask, skatteunddragelse, korruption og bestikkelse. Der er her tale om virksomheder, der med ulovlige metoder nasser på fællesskabet – og dermed viser at de ikke vil fællesskabet. Derfor bør de heller ikke kunne gøre forretning med fællesskabet og tjene penge på fællesskabet.

Derfor er det også dybt overraskende, dybt beklageligt og beskæmmende:

  • at den danske stat fortsat benytter sig af Danske Bank.
  • at Ringsted kommune ikke kan sige farvel til Nordea som nærmeste bankforbindelse.
  • at 66 kommuner, herunder Ringsted igen har tegnet kontrakt med Atea, for en samlet værdi på 544 mio. over de næste tre år.

I Enhedslisten mener vi at vi skal have en klar politik på dette område. Ringsted Kommune står overfor at skulle revidere sin indkøbspolitik. I denne sammenhæng  vil vi foreslår  at det af politikken klart fremgår, at vi i Ringsted kommune ikke vil benytte os af virksomheder der er dømt for Hvidvask, skatteunddragelse, korruption eller bestikkelse. Og vi vil også foreslå, at det i kontrakterne skal være en fast bestanddel, at hvis en virksomhed som Ringsted kommune handler med, bliver dømt for en af disse forhold, ja så afbrydes samarbejdet så hurtigt som det er praktisk muligt. Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at Ringsted kommune som offentlig myndighed signalerer, at snyderi overfor fællesskaber på ingen måde kan tolereres.

Konkret kan forslaget til Ringsted kommunes indkøbspolitik se således ud:

”Ringsted kommune tilstræber at undgå at handle med eller købe tjenesteydelse og leverancer fra selskaber, der benytter skattely til at minimere overskud, henholdsvis minimere skat på udbyttebetaling, ligesom vi vil undgå har handle med eller købe ydelser og leverancer fra virksomheder, der er dømt for Hvidvask, skatteunddragelse, korruption og bestikkelse.

På forlangende skal selskaber, der udfører eller vil udføre aktiviteter for kommunen eller sælge varer eller tjenesteydelser til kommunen, redegøre for den selskabskonstruktion firmaet indgår i, moderselskaber og ultimative ejere, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder om de skattemæssige forhold.

Samtidig skal det indskrives i kontrakter og samhandelsbetingelser, at samarbejde ophører i fald virksomheden eller den koncern virksomheden tilhører, dømmes for hvidvask, skatteunddragelse, korruption og bestikkelse.”