Sexisme og sexchikane i Ringsted

Ude i verden raser debatten om MeToo og seksuel chikane. I den sammenhæng har Enhedslistens byrådsmedlem Henrik Kjær stillet nogle spørgsmål om, hvordan det går omkring disse spørgsmål i Ringsted kommune. Når svarene kommer, deler vi også dem her på hjemmesiden.

Debatten startede i filmbranchen gik videre til medieverdenen og senest har et stort antal politisk aktive kvinder berettet om at også de har været udsat seksuelt krænkende oplevelser i forbindelse med udøvelse af deres hverv. Og en ny undersøgelse har påpeget at ca. 20% af 3Fs kvindelige medlemmer har været udsat for sexchikane. Vi taler altså et stort og omfattende problem.

Jeg har læst personalepolitikkens bestemmelser på området. Her udgør sexchikane en delmængde af mobning og er kun kort omtalt som et selvstændigt problemfelt. Måske en lidt stedmoderlig behandling i betragtning, af det omfang sexistiske krænkelser tilsyneladende ser ud til at have.

På den baggrund vil jeg gerne spørge:

– Hvor mange sager (om nogen) har der de sidste 5 år været omkring sexchikane i Ringsted kommune?

– Sagen skal jo drøftes én gang årligt i HMU. Har det givet anledning til i initiativer, specielt rettet mod sexisme og seksuelle krænkelser?

– Har der de sidste 5 år været sager om sexisme eller seksuelle krænkelser oppe i de lokale MED udvalg og hvad har det i givet fald ført til?

– Hvordan sikres det at alle ansatte og især nyansatte får kendskab til personalepolitikkens bestemmelser?

Undersøgelser peger på, at det ofte er vikarer, praktikanter og andre i løse ansættelsesformer, der er ofre for seksuelle krænkelser og sexisme,

– Gøres der nogen særlig indsats over for disse grupper af ansatte, for at gøre dem opmærksom på personalepolitikkens retningslinjer i fald man skulle blive udsat for sexisme eller en seksuel krænkelse? F.eks. i form af informationsmateriale.

En selvstændig problemstilling vedr. seksuelle krænkelser og sexchkane udgøres for de medarbejdere, der arbejder i sundheds- og plejesektoren. Undersøgelser tyder på, at en meget stor del af de krænkelser medarbejderne her er udsat for, foretages af patienter og beboere på plejecentre m.v. Jeg er klar over at en del af disse krænkelser kan være foretaget af udviklingshæmmede eller demente, der ikke kan forventes at have de samme hæmninger som den øvrige del af befolkningen og denne type krænkelser derfor skal håndteres på en anden måde end øvrige krænkelser.

– Kan der gives nogle bud på hvor stort problemstillingen vedr. seksuelle krænkelser foretaget af patienter / beboere på bosteder og plejecentre samt modtagere af hjemmepleje er i RIngsted kommune?

– Hvor mange eksempler har der været på denne type krænkelser de sidste 5 år?

– Hvilke foranstaltninger tages der for at forebygge/afhjælpe denne type krænkelser?

– Er der eksempler på at medarbejdere har modtaget hjælp til at bearbejde denne type af krænkelser? I og så fald hvilken type hjælp?