Besøg på øko-initiativer som del af lokalt udspil

Byrådskandidat Henrik Kjær, folketingskandidat Christine Lundgaard og regionskandidat Carli Hækkerup besøger søndag formiddag byggevirksomheden Egen Vinding og Datter og herefter Økosamfundet Hallingelille. Besøgene kan både ses som en del af den kommunale valgkamp, men også som en del af Enhedslistens kamp for den grønne  omstilling.

Kandidaterne møder kl 10.30 hos Egen Vinding og Datter på Haslev 84.  Her vil de se, hvad der produceres og høre om virksomheden. Samt høre om, hvad bæredygtige byggematerialer kan betyde i den grønne omstilling.

Kl. 11.15 gælder det Økosamfundet Hallingelille. Her får de en kort rundvisning og herefter præsenteres Enhedslistens udspil til, hvordan Ringsted kommune kan komme forrest i den grønne omstilling.

 

Udspil vedr. Grøn omstilling i Ringsted kommune.

Verden står midt i en omfattende klimakrise. En krise, der også omfatter Danmark og dermed også Ringsted. Hertil kommer at vi også står i omfattende biodiversitetskrise.

Enhedslisten vil i Ringsted kommune sætte turbo på den grønne omstilling. Vi vil sikre, at kommunen har høje grønne ambitioner.

Derfor foreslår vi en målsætning om, at CO2-udledningerne fra kommunen skal nedbringes. Der skal sættes konkrete måltal på og gerne så ambitiøst som muligt.  Det kunne være 50% mindre CO2 udledning i 2025, og 100% (klimaneutral) mindre i 2030.

Kommunen skal være grønnere og mere klimavenlig. Vi skal i Ringsted leve op til vores ansvar. Og i Enhedslisten vil vi gerne være foregangskommune.

Konkret foreslår Enhedslisten Ringsted:

En omfattende plan for brug af alternativ energi (primært solenergi). Implementeringen startes 2022.

Brug af bæredygtige byggematerialer skal anvendes ved alle kommunale renoveringen og nybygninger. Det skal sikres gennem udbud, hvor bæredygtige byggematerialer er et krav

Fortsat fokus energirenovering af kommunale bygninger.

Langt mere økologi og mindre kød i de kommunale institutioner.

Ved udarbejdelser af lokalplaner skal der i videst mulig omfang stilles krav om brug af bæredygtige og økologiske byggematerialer. Ved lokalplaner på kommunens egen jord skal bæredygtige byggematerialer være et centralt krav.

Udfasning af benzin og dieselbiler i kommunens bilpark  –  og erstatning med el-biler.

Opstilling af lade standere ved flest mulige parkeringspladser.

En plan for skovrejsning, så der kommer mere vild skov i Ringsted kommune. Herunder udtagning af lavbundsjorder af hensyn til vandmiljøet.

Oprettelse af sprøjtefri zoner af hensyn til drikkevandet, også på den lange bane.

Kommunen bør være katalysator for omstilling til mere økologi i landbruget i Ringsted kommune.

Disse tiltag skal indføres i løbet af kommende byrådsperiode. Og bør indgå som en del af det politiske grundlag i en kommende konstitueringsaftale.

 

 

 

Disse forslag matcher det forslag som Enhedslisten på Christiansborg netop er kommet med om oprettelse af en grøn pagt:

GRØN PAGT SKAL SÆTTE KOMMUNERNE FRI

Enhedslisten vil give de kommuner, som sætter turbo på den grønne omstilling, en stor grøn gulerod. Med en grøn kommunalpagt foreslår vi at give kommunerne mulighed for at blive grønne frikommuner. Vi vil ikke acceptere, at rigide statslige regler hæmmer kommunernes handlerum. I stedet vil vi motivere flere af landets 98 kommuner til at sætte turbo under klimahandlingen og den grønne omstilling.

Vi vil sikre, at kommuner, som har høje grønne ambitioner, får mere frihed til at handle. Til gengæld skal kommunerne skrue op for de grønne ambitioner. De kommuner, som vil leve op til en målsætning om, at CO2-udledningerne fra kommunen skal nedbringes med 100 % i 2030, opnår status af grøn frikommune, hvilke giver fordele i form af flere redskaber til at gøre kommunen grønnere og mere klimavenlig. En byttehandel, som kommer både kommuner og klimaet til gode – og skaber god balance mellem de nationale klimamål og kommunerne.

Pagten giver den pågældende kommune mulighed for:

Fremme flere klimaprojekter:

Fritagelse af service- og anlægsloft for klimaprojekter

 

Foretage flere grønne indkøb:

Etablering af et rådgivernetværk for grønne indkøb

Målsætning om mere økologi i de offentlige køkkener

Sikre giftfri institutioner

 

Komme nærmere fossilfrihed:

Flere grønne nul-emissionszoner og skærpede miljøzoner

Mulighed for krav til bæredygtigt byggeri i lokalplaner

Adgang til offentlige ladestandere

Bedre muligheder for at fremme mere fjernarbejde

Frihed til at sænke hastigheden på vejene

Mere grøn offentlig transport

Sikre kommunens egne køretøjer er nulemission

Skovrejsning

 

Sådan løftes pagten i praksis:

Enhedslisten fremsætter de relevante lovændringer som beslutningsforslag evt. i et samlet forslag om etableringen af grønne frikommuner.

Kommunerne ansøger om at blive frikommuner med deres klimamål og underbyggende planer. De skal årligt afrapportere deres indsats for at nå målet til KL i et overskueligt format.

Klimamålet omfatter en målsætning for kommunen som virksomhed.

Kommunerne får adgang til de muligheder, der ligger i den grønne pagt, når de påtager sig målsætningen i forslaget. Dette mål skal inden for det første år beskrives i en handleplan, som sandsynliggør, at kommunen vil nå målsætningen. Der skal i planen beskrives årlige tiltag, som skal dokumenteres for at beholde de særlige, positive vilkår. I de tilfælde, hvor tiltagene fraviges, skal der i stedet redegøres for tiltag, som kan træde i stedet for.